ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

ชมนิทรรศการทางวิชาการ ฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Thailand 4.0 กับ นโยบายงานวิจัย" (วันที่ 21 มีนาคม 2560) วิทยากรโดย รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 12 หลักสูตร โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/index.php/clgc36

Black Ribbon