มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมจัด ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปลักไม้ลาย ในการตรวจเยี่ยมชม ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

          เมื่อบ่ายวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปลักไม้ลาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การนำเสนอของ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี ได้นำองค์ความรู้ อาจารย์ นักวิจัย และ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานในสังกัด ไปเผยแพร่ในการตรวจเยี่ยมชม ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมคณะผู้ติดตาม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ซึ่งประกอบด้วย การสาธิตแปลงเกษตรอินทรีย์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตร การคัดแยกพืช การเพาะปลูกโรงเรือนพลาสติก การตลาดพืชผักอินทรีย์ เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงและเพิ่มจำนวนเชื้อราเพื่อการกำจัดผักตบชวา ตลอดจนเยี่ยมชมสินค้า OTOP และพบปะเครือข่ายเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปลักไม้ลายนี้ เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนายสุธรรม จันทร์อ่อน ที่ได้ริเริ่มจากการปลูกผักปลอดสารพิษ ทำเกษตรอินทรีย์ ทำนาปลูกข้าวเอง โดยลงทุนซื้ออุปกรณ์ในการสีข้าว และทำโรงสีข้าว เลี้ยงปลา เป็ด ไก่ ปลูกต้นกล้วย ไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกผักอินทรีย์ ตามพื้นที่คันนา และในพื้นที่ว่างเปล่าต่างๆ ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีเงินเก็บออมในครอบครัว โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนสำเร็จเป็นผลดี จึงได้เริ่มก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ เมื่อปี ๒๕๕๐ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม และศึกษาดูงาน ซึ่งในปัจจุบันมีผู้สนใจจากทั่วประเทศ เดินทางมาฝึกอบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง.

Mr.Taworm  ภาพ,ข่าว  KU.KPS.NEWS  งานวิเทศ ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ มก.กพส.