มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบหมายให้ อ.ดร.ทิฆัมพร  พันลึกเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนครปฐม นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม