ต้อนรับ Northwest A&F University ในการเข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 19 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof.Liu Tongxian, Dean of the College of Plant Protection, Prof.Yao Shunbo, Associate Dean of College of Economics and Management, Ms.Wang Yuhuan, Associate Dean of College of International Education และ Ms.Wang Min, Staff of College of International Education จาก Northwest A&F University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน โดยเห็นชอบที่จะจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร และโครงการ Visiting Scholar Program นอกจากนี้ทาง Northwest A&F University ยังได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษานานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้แก่นิสิตที่สนใจอีกด้วย

Collaboration with Northwest A&F University

On 19 January 2017, Assistant Professor Dr.Sukanya Rattanatubtimtong, Acting Dean for International Affairs warm welcome Prof.Liu Tongxian, Dean of the College of Plant Protection, Prof.Yao Shunbo, Associate Dean of College of Economics and Management, Ms.Wang Yuhuan, Associate Dean of College of International Education and Ms.Wang Min, Staff of College of International Education from Northwest A&F University, the People’s Republic of China. The purpose of this visit was to discuss about academic collaborative activities on student and staff exchange program and visiting scholar program. Moreover, Northwest A&F University has presented Chinese Government Scholarship for student who interested to study at Northwest A&F University. 

ภาพเพิ่มเติมที่: https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=1228143043939814