STEM EDUCATION 60 BN

โครงการวิจัยฝึกอบรมนักวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ STEM EDUCATION”

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับการคัดเลือกเข้า “ฝึกอบรมนักวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ STEM EDUCATION”

       ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มอบหมายให้ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นศูนย์มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันตก และรับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน” ในรูปแบบ STEM EDUCATION นั้น

       ทางโครงการจึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วม โดยขอให้โรงเรียนที่สนใจ จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามรูปแบบที่กำหนด (เอกสารแนบ) จัดส่งในรูปแบบไฟล์ข้อมูลมายังอีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 และจะประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ผ่านทางเวปไซต์ คณะเกษตร กำแพงแสน http://agri.kps.ku.ac.th/  โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมค่าย “ฝึกอบรมนักวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ STEM EDUCATION” ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 และจะได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายฝึกอบรม (อาหารและที่พัก) และงบประมาณดำเนินโครงงานวิจัยเป็นเงิน จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายละเอียดดังเอกสารแนบตามลิงค์: http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=1066&prev=news_all.php

Black Ribbon