มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัยพยากรธรรมชาติฯ

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบหมายให้ อ.ดร.ทิฆัมพร  พันลึกเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัยพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดนครปฐม ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม