มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบหมายให้ อ.ดร.ทิฆัมพร  พันลึกเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม