มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการเลี้ยงกุ้งน้ำเค็ม