ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วม การประชุมวิชาการ ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27

ประจำปี 2560

วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการ ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560
และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม” : Thailand 4.0 “Research to Mobilize  Society”

http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference27

Black Ribbon