มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมงาน มหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบหมายให้ อ.ดร.ทิฆัมพร  พันลึกเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมเปิดงาน มหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ องค์พระปฐมเจดีย์ โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม