สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการ “ทบทวน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ”

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการ “ทบทวน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน”  ได้จัดโครงการ “ทบทวน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีนโยบายที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน  ให้ก้าวสู่องค์กรคุณภาพ และทบทวนบริบทของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ในปัจจุบันและอนาคต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ.2562-2565 และนำผลที่ได้ไปจัดทำนโยบายและทิศทางการพัฒนาองค์กร และวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมฟูราม่าเอ็กซ์คลูซีฟ แซนดารา หัวหิน หาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมจำนวน 60 คน