scius822561

ประการผลการสอบ รอบสอง
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
(โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

1. ประกาศกระทรวงวิทย์ฯ   คลิกดูประกาศ
2. เอกสารแนบ 1 (รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก)   คลิกดูประกาศ
3. เอกสารแนบ 2 (กำหนดการฯ)   คลิกดูประกาศ
4. เอกสารแนบ 3 (สถานที่ขอดูคะแนนสอบ)   คลิกดูประกาศ
5. ขั้นตอนและเอกสารการยืนยันสิทธิ์   คลิกดู
6. ขั้นตอนการมอบตัว   คลิกดู
7. เอกสารมอบตัว โครงการ วมว.  คลิกดาวน์โหลด
8. เอกสารมอบตัว โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ   คลิกดาวน์โหลด
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://158.108.203.13/satit/kaset/2018/02/08/2812/