8 รางวัล วันนักประดิษฐ์ 2561

 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กวาด 8 รางวัล จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงาน วันนักประดิษฐ์ 2561 (Thailand Inventors' Day 2018) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และหน่วยงานในระบบวิจัย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด 4 ผลงาน ใน 4 กลุ่มของสิ่งประดิษฐ์ด้วยกัน คือ กลุ่มที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง กลุ่มที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร กลุ่มที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพี่อพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม และกลุ่มที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข    เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานฯ ได้มีการตัดสินผลการประกวด ปรากฏว่า ผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 4 ผลงาน ได้รับรางวัล รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับอุดมศึกษา ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/1904-610202-inventor-award