มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อย่างสม่ำเสมอมานานกว่า 5 ปี 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอขอบคุณ อาจารย์ บุคลากรและนิสิต ที่ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มาอย่างสม่ำเสมอ