งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ครบรอบ 75 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ครบรอบ 75 ปี  เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน