มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมอธิการบดี ในวาระครบรอบ ๗๕ ปี

             เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กำพล อดุลวิทย์ อาคาร ๕๐ ปี มก.   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมอธิการบดี ในวาระครบรอบ ๗๕ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( KU Presidents Forum ; In Celebration of the 75th Anniversary of Kasetsart University ) ในหัวข้อ Higher education in times of change ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระสำคัญที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อตั้งครบ ๗๕ ปี อีกทั้งกระชับสัมพันธไมตรีและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิด เกี่ยวกับการศึกษา และ การพัฒนามหาวิทยาลัย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งนี้มี คณาจารย์ จากสถาบันอุดมศึกษาจากนานาชาติ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในการประชุมครั้งนี้ อย่างดียิ่ง.