ยวชนประชาธปไตย ประจำป 2561

เปิดรับสมัครนิสิตที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และด้านกระบวนการทางนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 
จัดกิจกรรม 2 รุ่น
- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 23 มีนาคม 2561
- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 6 เมษายน 2561
ณ สถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน ซอยงามวงศ์วาน 17 อ.เมือง จ.นนทบุรี
 
โหลดใบสมัครได้ทาง www.parliament.go.th/dyouth และส่งใบสมัครที่สำนักงานจังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561