สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่งนิติกร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

รายละเอียดดังแนบ