วิศวกำแพงแสน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

                     เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีพิธีเปิด และลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี นางวิจิตรา บูรณะวานิช ผู้อำนวยการรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม เป็นประธานในพิธี และมี นายวิริยะ ทองเหลือ หัวหน้ากลุ่มแผนงาน และประเมินผล ผู้ดำเนินโครงการ กล่าวรายงาน ร่วมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม คณะอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บริหารสถานประกอบการกิจกา รเจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ด้าน นางวิจิตรา บูรณะวานิช ผู้อำนวยการรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน๑๖ นครปฐม กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้อนุมัติโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่สถานประกอบกิจการ SME กลุ่มโอท็อป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผ่านกระบวนการกลไกประชารัฐ โดยกำหนดเป้าหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม และสำนักงานในเครือข่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ได้คัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า ๕๐คน จำนวน ๓ แห่ง วิสาหกิจขนาดกลางที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๕๑ คนถึง ๒๐๐คน จำนวน ๔ แห่ง และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๖ นครปฐม จำนวน  ๒ แห่ง โดยการคัดเลือกคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้คำปรึกษาในเชิงลึก แก่สถานประกอบกิจการ ในด้านสองกระบวนงานหลัก ได้แก่การลดการสูญเสียในวงจรการผลิต และ การเพิ่มผลิตภาพแรงงานมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ๗ ทั้งสองกระบวนงานซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการร่วมมือตามโครงการในครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกของความร่วมมือกันในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้.