โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กับ Niigata University

ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับ คณะนิสิตแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษาจาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 15 คน และอาจารย์ จำนวน 2 คน จากนั้น คณะดังกล่าว ได้ศึกษาดูงานทางด้านการเกษตรภายในวิทยาเขตกำแพงแสน และหน่วยงานเอกชนภายนอกด้านการเกษตร ทั้งยังมีการสัมมนาทางวิชาการระหว่างนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน และนักศึกษาจาก Niigata University โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างนิสิตนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ในระหว่างวันที่ 19-26 มกราคม 2561