รองฯวิทยาเขตกำแพงแสน ตรวจพื้นที่ ประกอบการร้านค้าหลังเวลาทำการ แห่งใหม่

                 เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน พร้องด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพฯ ผอ.สำนักวิทยาเขตฯ ผอ.กองบริหารทั่วไป หัวหน้างานทรัพย์สินฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นตรวจงานและความเรียบร้อย ของการดำเนินการจัดสร้าง พื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหลังเวลาทำการ ให้แก่นิสิตและบุคลากร แห่งใหม่ ที่ใกล้กับ หอพักนิสิต ทั้งนี้ ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ห่วงใยในคุณภาพชีวิตของประชาคมวิทยาเขตกำแพงแสน ในเรื่องความสะอาด คุณภาพอาหาร สถานที่ประกอบการร้านค้า เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก "Clean Food Good Taste" ที่เป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย ในเรื่องนี้ อีกด้วย.