สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • ตำแหน่งนิติกร
  • ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ