คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมหารือกับ รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เรื่องปัญหาสุนัขจรจัด

           เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ห้องรองฯ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทศาสตร์ กำแพงแสน ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อปรึกษาหารือ และแนวทางในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีปัจจัยปัญหาที่เกิดขึ้นจาก การเพิ่มขึ้นของสุนัขจรจัดอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเกิดจากการนำสุนัขมาปล่อยของบุคคลภายนอกและ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และการเกิดขึ้นตามธรรมชาติของสุนัขเองอย่างต่อเนื่อง 

           โดยมีแนวการเบื้องต้น ในการแก้ปัญหานี้จะสำเร็จได้ต้องเกิดจากการร่วมมือของทุกหน่วยงานภายในวิทยาเขตฯ ซึ่งในเบื้องต้นจะสำรวจข้อมูลประชากรสุนัข ของแต่ละหน่วยงานภายในวิทยาเขตฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ เช่น การทำหมัน การป้องกันไม่ให้สุนัขจรจัดจากภายนอกเข้ามาเพิ่มขึ้น การส่งเสริมความรู้การเลี้ยงดูสุนัขอย่างถูกวิธี ให้กับบุคลากรและนิสิต รวมถึงชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นต้น