ประชุม เตรียมความพร้อม จัดการแข่งขัน เดิน วิ่ง เกษตรศาสตร์กำแพงแสน มินิ - ฮาล์ฟ มาราธอล ครั้งที่ 6

               เมื่อบ่ายวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิชาการ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อม จัดการแข่งขัน เดิน วิ่ง เกษตรศาสตร์กำแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอล ครั้งที่๖ ที่จะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคา ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธารินทร์ ก้านเหลือง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประธารกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน คณบดีคณะต่างๆ และผู้แทนคณะ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ผู้อำนวยการกองฯ หน.สำนักกีฬา กำแพงแสน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการแข่งขันลุร่วงไปด้วยดี และอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬา และประชาชนที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กว่าหมื่นคนได้รับความสำเร็จ สมปรารถนาตามวัตถุประสงค์ อย่างดียิ่งต่อไป.