รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน  ตรวจความพร้อมพื้นที่อาคารน้ำดื่มพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ  แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน นายชัยวัฒน์ เทพสาร ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อาคารน้ำดื่มพระพิรุณ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตน้ำดื่ม ให้ถูกสุขลักษณะ และการให้บริการ หลังจากนั้น ได้ไปตรวจ การปรับปรุงถนนเส้นทางด้านข้าง โรงเรียนสาธิตฯ และถนนด้านหลังหอพักนักเรียน โครงการ วมว.