รองอธิการบดีฯ ประชุมคณะกรรมการ จัดตั้งหอประวัติ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

               เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดตั้ง หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักหอสมุด กำแพงแสน โดยมี ดร.เปรมปรีดิ์ บุญรังษี อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน รองศาสตราจารย์ สุวิทย์ รัตนานันท์ กรรมการและผู้ออกแบบ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิทยาเขตกำแพงแสน ผู้อำนวยการกองบริหารทั้วไป รองคณบดี และผู้แทนหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ซึ่งมีวาระการประชุม ในการติดตามความก้าวหน้าการออกแบบตกแต่ง หอประวัติ ในงวดงานสุดท้าย และ ความก้าวหน้าในการจัดหาและรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดตั้งหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว.