พิธีเปิดโครงการ Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561

               เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีพิธีเปิดโครงการ Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET 4.0 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรุณ วรามิตร ประธานคณะกรรมการโครงการฯ กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน คณบดี ผู้บริหารคณะ ร่วมพิธีเปิดโครงการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดให้มีโครงการ Open House เกษตรศาสตร์กำแพงแสน KASET 4.0 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และเปิดโอกาสให้อาจารย์ ครูแนะแนว นักเรียน ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน แต่ละคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน โรงเรียน ครู / อาจารย์ และยักนักเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๑๗คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีความก้าวหน้าทางด้านการศึกษา ในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0 ต่อไป .