ขยายระยะเวลา รับสมัครขอรับทุนการศึกษานักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 ประจำปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบใบสมัครทุนการศึกษา

          ใบสมัครขอรับทุนการศึกษานี้  นิสิตจะต้องกรอกรข้อความทั้งหมดให้สมบูรณ์  และตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ  ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงจำนวนบุตรร่วมบิดามารดาเดียวกัน  จำนวน  1  ชุด
  3. นิสิตชั้นปีที่ 1 ใช้ใบระเบียนสะสม (รบ.)  ฉบับถ่ายสำเนา  จำนวน  1  ชุด   นิสิตชั้นปีอื่นใช้ใบรายงานผลการศึกษาฉบับถ่ายสำเนา   จำนวน  1  ชุด
  4. คำรับรองอาจารย์ที่ปรึกษาตามแบบฟอร์มใบสมัคร
  5. หลักฐานการรับรองแสดงอาชีพและรายได้ของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามแบบที่แนบพร้อมสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้
  6. หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงสถานะครอบครัวในปัจจุบัน  เช่น  ใบมรณบัตร  ใบหย่า  เอกสารการเป็นหนี้หรือการกู้ยืมนอกระบบ  เป็นต้น

หมายเหตุ    เอกสารประกอบที่ถ่ายสำเนา   ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 หากมีข้อส่งสัยโทร 3275-81 ต่อ 160