สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • ตำแหน่งนิติกร
  • ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ