พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๐

                 เมื่อเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทรงเป็นประธานในพิธี เปิดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี อาจารย์ ดร.จงรัก วัชรินทรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้า ถวายสูจิบัตร รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ ถวายรายงาน นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม รักษาการแทนอธิการบดี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และผู้แทนนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ

               สำหรับการจัดงานเกษตรกำแพงแสนในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ภายใต้คำขวัญ "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้พสกนิกร ได้น้อมนำมาใช้เป็นหลักการดำเนินชีวิตอย่างแพร่หลาย อีกทั้งเพื่อฉลองครบรอบ ๓๘ ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ได้เผยแพร่และจัดแสดงความก้าวหน้าด้านการเกษตรอย่างครบวงจรไปสู่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไป

             ภายหลังจากประทานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทยแล้ว ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ที่จัดแสดงนิทรรศการวิชาการด้านการวิจัยบนเส้นทางสู่เกษตรกร 4.0 มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งแบบขั้นพื้นฐานและขั้นสูงกว่า ๑๐๐ ผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ ที่มีผลงานวิจัยด้านการเกษตรกว่า ๕๐๐ ผลงาน, การประกวดโคเนื้อ, การประกวดพันธุ์แมวไทยแท้และพันธุ์แมวต่างประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน, การจัดแสดงเครื่องจักรกลแบบพลังงานทดแทน,การอบรมและสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการผลิตปุ๋ย สำหรับนาข้าวอินทรีย์, การเลี้ยงผึ้งชันโรง เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช, การผลิตสมุนไพรเพื่อประโยชน์ด้านการปศุสัตว์, การใช้เศษอาหารและขยะ เพื่อการปศุสัตว์, การจัดแสดงพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ประเภทต่าง ๆ เช่น แพะ ไก่ตะเภาทอง ไก่แจ้ สุกรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตลอดจนการจำหน่ายพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์การเกษตร และอุปกรณ์การเกษตรจากกลุ่มผู้ผลิต เป็นต้น