พิธีเปิดมหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

เมีอวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิชาการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ครั้งที่ ๕ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กล่าวรายงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการแขกผู้มีเกียรติ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

         คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ ได้จัดการจัดมหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ครั้งที่๕ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาติ และในปี ๒๕๖๐ นี้ทางคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชราชาธินัดดามาตุ จำนวน ๑๐ รางวัล สำหรับในปีนี้แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ การไหว้มวยครูไทยและทักษะมวยไทย การออกกำลังกายด้วยมวยไทย หรือเรียกว่า คีตะมวยไทย การแข่งขันเชิงมวยไทย การวาดภาพระบายสีในหัวข้อศิลปะมวยไทย การแต่งคำประพันธ์มวยไทย และการประเมินร่ายรำไหว้ครูมวยไทย โดยมีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๗๐ สถาบัน รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖๘๙ คน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน.