วันที่ 5 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เปิดงานเกี่ยวข้าววันพ่อโดยมี ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลือง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ฝ่ายกิจการนิสิต กีฬาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้

โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้จัดทำโครงการปลูกข้าวไปเมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิณีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษาและในวันที่ 5 ธันวาคม วิทยาเขตกำแพงแสนจึงได้จัดงานเกี่ยวข้าววันพ่อขึ้น ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม สร้างความสามัคคีสืบต่อไปอีกด้วย