รองฯ วิทยาเขตกำแพงแสน ออก รายการสด “ NBT มีคำตอบ ช่อง๑๑  เชิญชวน เทียวงาน เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ ๒๑

              เมีอวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยอาจารย์นักวิจัย และนักวิชาการ นำผลิตผล และผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยเด่น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ไปจัดแสดง ในรายการ “NBT มีคำตอบเพื่อการประชาสัมพันธ์งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ ๒๑ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งรายการ “NBT มีคำตอบออกอากาศสด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น . เมีอวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

                ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ไปร่วมนำเสนอ ได้แก่ น้ำมะพร้าวน้ำหอมชงพร้อมดื่ม การปรับปรุงพันธุ์ผลฟักทองพร้อมรับประทานสด ผลิตภัณฑ์ขนมอบ การขยายพันธุ์กล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเก็บรักษาและการบ่มกล้วยหอม กล้วยน้ำว้าพันธุ์มีชื้อของวิทยาเขตฯ กระเจี๊ยบแดงพันธุ์ใหม่ของไทยซึ่ง ปรับปรุงพันธุ์โดยวิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 13 พันธุ์ การเพิ่มมูลค่านมแพะ และเนื้อแพะครบวงจร ไปจัดแสดง เป็นบางส่วนที่แสดงในงานเกษตรกำแพงแสน ในปีนี้