คณะผู้แทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ร่วมพิธีวางพวงมาลา ราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายาในพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๖

               เมื่อเช้าวันที่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นาย ชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระนางเจ้า อินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัวรัชการที่ ๖ ณ บริเวณพิธี พระราชาอนุสาวรีย์ หน้าที่ว่าการเก่า อำเภอกำแพงแสน ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย พูลศรี รักษาการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ นำคณะผู้แทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีในโอกาสนี้ด้วย

         โดยในพิธีมี นาย ชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะ และวางพวงมาลา พร้อมกับอ่านประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ ร่วมด้วย คุณโสภิต สุจริตกุล พระญาติใน สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน หัวหน้าส่วนราชการส่วนจังหวัดนครปฐม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพงแสน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนองค์กรเอกชน พ่อค้า และประชาชน ร่วมในพิธีวางพวงมาลา พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตอำเภอกำแพงแสน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายนของทุกๆปี เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ แสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี ที่พระองค์ทรงมีจริยาวัตรที่สำคัญทางด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านการพยาบาล การทหาร การเสือป่า และด้านคุณูปการ แก่ชาวอำเภอกำแพงแสน .