วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครปฐม ที่ขอเข้าพบเนื่องในโอกาสแสดงความขอบคุณต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนที่จัดสรรพื้นที่ให้กับ ธ.ก.ส.ในงานเกษตรกำแพงแสนที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2-11 ธันวาคมนี้ โดยทางธ.ก.ส.จะจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และเปิดให้เกษตรกรในเครือข่ายของธ.ก.ส.ได้จัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ปรึกษาหาความร่วมมือในการทำงานร่วมกันต่อไปอีกด้วย