ประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิชาการ ๑ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดการประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พลอากาศตรี เกรียงไกร เสมสวัสดิ์ นายทหารรักษาความปลอดภัยประจำพระองค์ เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย นายสุพจน์ ยศคำสิงห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตลอดจนส่วนราชการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และกองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง

          ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ธันวาคม ๒๕๖๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาทรงเปิด งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๖๐ในเวลา ๑๔นาฬิกา จึงได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมดังกล่าวขึ้น เพื่อชี้แจงซักซ้อม ร่วมกันกำหนดพิธีการ การจัดเตรียม ประดับตกแต่งสถานที่ การถวายความปลอดภัย และเรื่องการมอบหมายหน่วยงานต่างๆ ในภารกิจเตรียมรับเสด็จฯ ให้กับผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติอย่างดียิ่ง.