60 11 21

      นายพิชัย เจริญธรรมรักษา ได้รับการพิจารณามอบปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่  เพื่อประกาศเกียรติคุณไว้ให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป เนื่องด้วยเป็น “ผู้พัฒนาระบบการผลิตพันธุ์ข้าวของไทย” ด้วยความรู้ความสามารถ ความมุ่งมั่น และการอุทิศตนจนประสบความสำเร็จในวิชาชีพ กอปรกับความมีคุณธรรมอันเป็นที่ยอมรับของนายพิชัย เจริญธรรมรักษา ตลอดจนคุณูปการที่มีต่อวงการเกษตรกรรม

      ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องรับรอง 206 อาคารวชิรานุสนณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คำยกย่องสดุดีนายพิชัย เจริญธรรมรักษา: http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/NewsPR/2560-11-27-001.pdf