วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับอำเภอในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนอำเภอกำแพงแสน

เมื่อบ่ายวันพุทธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ผอ.วิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน รับมอบหมายจาก รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อไปร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำ ผังเมืองรวมชุมชนกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ร่วมกับส่วนราชการอำเภอกำแพงแสน และผู้แทนองค์กร และประชาชนในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมหงส์เหิร แสนปาล์มเทรนนิ่งโหม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.