ขอเรียนเชิญคณาจารย์ มก. ทุกท่านร่วมส่งเสริมสังคมแห่งการอ่านสู่รั้ว มก. ในโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ eBook4Plus

โดยคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้นิสิต ในแต่ละหลักสูตร ได้อ่านหนังสือเล่มเดียวกันและร่วมกันแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างบรรยากาศและส่งเสริมการอ่านทางวิชาการ

ขั้นตอนการคัดเลือก eBook
Step 1อาจารย์เข้าคัดเลือกหนังสือในระบบ ผ่าน URL >> www.lib.ku.ac.th/4plus ระหว่างวันที่ 20 พ.ย. 2560 – 2 ม.ค. 2561
Step 2ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าคัดกรองหนังสือ และยืนยันการเลือกหนังสือ 4 เล่มต่อหนึ่งหลักสูตร
Step 3สำนักหอสมุดดำเนินการจัดซื้อ มีกำหนดพร้อมให้บริการภายในวันที่ 1 พ.ค. 2561*