พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่า บุคลากร และ นิสิตดีเด่น ในงานวันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน

               เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อาจารย์ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่า บุคลากร และ นิสิตดีเด่น ในงานวันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ที่ปรึกษารองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน คณะผู้บริหาร คณบดี ศิษย์เก่า บุคลากร และนิสิต ที่เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ ๓๘ ปี เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งวิทยาเขตกำแพงแสน และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ในวาระที่วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เปิดการเรียนการสอนครบ ๓๘ ปี เป็นการประกาศเกียรติภูมของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา และมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับ

สำหรับการจัดงานครบรอบ ๓๘ ปี ทางคณะกรรมการได้คัดเลือก ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น และนิสิตดีเด่น ที่ทีสำเร็จการศึกษา ทำงาน ศึกษาอยู่ที่วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อยกย่อเชิดชูเป็นแบบย่างในการครองตน ครองคน และครองงาน  เข้ารับรางวัล ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อาทิเช่น นาย อาทิตย์ ยิ้มแฉ่ง ปลัดอำเภอดอนตูม ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคม ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และ นาย จิรากร สมพิทักษ์ หรือ เอ๊ะ จิรากร ศิลปินนักร้อง จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ รางวัลขวัญใจมหาชน มหาชน 2017 ผู้ช่วยเหลือมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน ศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน