พิธีบวงสรวง พระพิรุณทรงนาค และพิธีสงฆ์ ณ บริเวณสระพระพิรุณเนื่องในวันคล้ายวัน สถาปนา วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ ๓๘ ปีเมื่อเช้าวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐