รองวิทยาเขตฯ กล่าวเปิดการอบรมนานาชาติ ณ ศูนย์พืชผักโลก ส่วนภูมิภาคประจำประเทศไทย

               ณ ศูนย์พืชผักโลก ส่วนภูมิภาคประจำประเทศไทย ( World Vegetable Center - ESEA/Oceania ) เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นี้ ได้มีพิธีเปิดการฝึกอบรมระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่าง ศูนย์พืชผักโลก กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีหัวข้อเรื่อง Vegetable : From Seed Table and Beyond” ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย Dr. Fenton Beed ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคศูนย์พืชผักโลก และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ทั่งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๑๓ คน จาก ๑๓ ประเทศทั่วโลก โดยจัดการอบรม ระหว่างวันที่ ๙ ตุลาคม ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นี้.