รองอธิการบดีฯ มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมทางด้านผักระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓๖

เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์พืชผักโลก ส่วนภูมิภาคประจำประเทศไทย ( World Vegetable Center ESEA/Oceania ) ได้มีพิธีปิดการฝึกอบรม ผักระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓๖ เรื่อง “ Vegetable : From Seed and Beyond ” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับเกียรติ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวย ๑๐ ท่าน โดยกล่าวแสดงความยินดี พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้เข้ารับการอบรม ในครั้งนี้อีกด้วย.