กฐินสามัคคี วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๖๐

             เพี่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นส่วนหนึ่งในกิจการดำเนินงานตามปรัชญาวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยฯได้จัดนำกฐินสามัคคี ไปทอดถวาย ณ วัดต่างๆในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน ในช่วงกรานกฐินเป็นประจำทุกๆปี

               และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน นำคณะผู้บริหารวิทยาเขตฯ คณบดี คณะคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต และจตุปัจจัยไทยธรรมจากหน่วยงานในสังกัด ร่วมกันไปทอดถวาย ณ วัดห้วยม่วง ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ทั้งนี้มียอดเงินรวมทั้งสิ้น 162,999   บาท ( หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขออนุโมทนาในมหากุศลนี้ และขอให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอานิสงค์แห่งผลบุญนี้ ด้วยเทอญ.