โปสเตอร

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://esd.psd.kps.ku.ac.th/qaconf2017/