มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. จัดวิพากษ์ โครงการ“Competency for Smart Staff”  หัวข้อ Ethic และTeamwork   ของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  ได้เป็นประธาน เข้าร่วมวิพากษ์ โครงการ“Competency for Smart Staff” เรื่องของคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)  และการทำงานเป็นทีม (Teamwork)  และเพื่อให้แผนการส่งเสริมสมรรถนะของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Competency for Smart Staff” จัดขึ้น ในวันที่ ๑, ๖, ๑๖ และ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแผนส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ให้มีสมรรถนะตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมี ผู้อำนวยการกอง, หัวหน้างาน , หัวหน้ากลุ่มงาน และ บุคลากร สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมวิชาการ ๑ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย