คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมคนใหม่

                     เมื่อช่วงบ่ายวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ที่ผ่านมา ณ  ศาลากลางจังหวัดนครปฐม รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน นำคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี แก่ นายชาญนะ เอี่ยมแสง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในโอกาสที่เข้ามาดำรงตำแห่นงผู้ว่าราชการ จังหวัดนครปฐม ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมคนใหม่ ได้กล่าวขอบคุณแสดงความยินดี ที่ทางจังหวัดนครปฐม ยินดีให้การสนับสนุน การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ด้วยดีตลอดไป และในโอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ  นาย ภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมคนใหม่ ในโอกาสเดียวกัน อีกด้วย