ผู้บริหารจาก Semarang State University ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ รองวิทยาเขตกำแพงแสน

         เมื่อเข้าวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ชูชาติ กำภู อาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ได้นำ Prof. Dr. Zaenuri, S.E. , M.Si.Akt. , และคณะผู้บริหารจาก Semarang State University (UNNES) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน ๑๐ ท่าน เข้าเยี่ยมคารวะ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน ในโอกาสที่เดินทางมาลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ( MOA ) ในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิจ ในหลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาการจัดการเรียนรู้ ของคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ ได้มอบของทีระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน ในโอกาสนี้อีกด้วย.