คณะผู้แทนสำนักพระราชวังตองกา เยี่ยมชมศึกษาดูงาน วิทยาเขตกำแพงแสน

               เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักพระราชวังตองกา จำนวน ๑๓ ท่าน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ชูชาติ กำภู ในการศึกษาดูงาน ในหลักสูตร Study Visit on Development based on the Philosophy of Sufficiency Economy ภายใต้ความร่วมมือ ไทย – ตองกา เพื่อการพัฒนาการเกษตรกรรม โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้แก่เกษตรกรในตองกา โดยประสงค์ที่จะดูงานด้าน Zero Waste Management ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม