ขอเชิญ แม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม อบรมเรื่อง การแปรรูปผลผลิตกล้วย


วันพุธที่ 20 กันยายน 2560


ภายใต้โครงการศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

 

วัตถุประสงค์


เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และการแปรรูปกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ


เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ด้านการแปรรูปอาหารจากกล้วยสถานที่ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือปลูกพืชทดลอง

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนผู้เข้ารับการฝึกอบรมแม่บ้าน กลุ่ม

เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป30-50 คน


วันที่จัดฝึกอบรมวันพุธที่ 20 กันยายน 2560อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย


สมัครและรายละเอียดสามารถดูได้ที่ http://www.ku.ac.th/ , http://clgc.agri.kps.ku.ac.th

 

โปรดแจ้งการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมภายในวันที่ 18 ก.ย.60


 ติดต่อสอบถามคุณสุลักษณ์ แจ่มจำรัส และคุณรัตนา เอกรัมย์โทร.034-281092, 034-351399 ต่อ 485/440 มือถือ 083-3155018

โทรสาร. 034-351392  E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Black Ribbon